Copyright 2020 - KM PSP Grudziądz

Zadania realizowane przez KM PSP w Grudziadzu

Zadania wydziału operacyjno – szkoleniowego:

 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także – nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji , ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo - gaśniczych;
 6. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 7. zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
 8. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 9. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 10. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 11. nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 12. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 13. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 14. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego;
 15. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze działania;
 16. bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych;
 17. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy miejskiej i ksr-g na obszarze miasta i powiatu;
 18. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków OSP w zakresie ratownictwa;
 19. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowejsprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
 20. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania operacyjnego PSP;
 21. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy miejskiej;
 22. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu.

 

W zakresie informatyki i łączności:

 1. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy miejskiej, a takżebieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
 2. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 3. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
 4. zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonują w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
 5. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 6. nadzór nad stroną internetową komendy miejskiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;
 7. wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
 8. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
 9. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy miejskiej;
 10. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ksr-g na obszarze działania komendy miejskiej;
 11. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności i informatyki;
 12. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy miejskiej nowoczesnych technik informatycznych i łączności;
 13. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
 14. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
 15. utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie miejskiej systemów teleinformatycznych.

 

W zakresie spraw obronnych:

 1. koordynowanie realizacji zadań obronnych;
 2. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi
  w komendzie miejskiej.

Zadania sekcji kontrolno -rozpoznawczej:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i powiatu;
 4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 6. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie miasta i powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 7. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 9. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-komendy miejskiej przez rzecznika prasowego;
 10. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 11. przygotowywanie projektu stanowiska komendanta miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 12. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych elementów budowlanych oraz terenów;
 13. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska;
 14. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 15. analizowanie stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną;
 16. opracowywanie wyników czynności kontrolno - rozpoznawczych dla potrzeb analizy stanu bezpieczeństwa województwa;
 17. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą;
 18. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy miejskiej;
 19. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym.

 

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. sporządzanie i przedstawianie komendantowi miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych imających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 4. przedstawianie komendantowi miejskiemu wniosków dotyczązachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników  z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 5. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracyopracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 6. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,w szczególności w zakresie organizowania iodpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 7. uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta miejskiego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

Zadania sekcji organizacyjno - kadrowej:

 1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta miejskiego;
 2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie miejskiej, w tym dowódców jednostek ratowniczo - gaśniczych;
 3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie miejskiej;
 4. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej;
 5. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie miejskiej;
 6. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego;
 7. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej i innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 8. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta miejskiego;
 9. przygotowanie zbiorczych analiz z zakresu realizacji planów pracy komendy miejskiej;
 10. kompletowanie dokumentacji z zakresu ewidencji czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
 11. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 12. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy miejskiej i jednostek ratowniczo - gaśniczych;
 13. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy miejskiej;
 14. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy miejskiej;
 15. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
 16. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
 17. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 18. przygotowywanie wniosków dotyczących odznaczeń, awansów i wyróżnień;
 19. zapewnienie obsługi strażaków i pracowników cywilnych w zakresie spraw socjalno - bytowych;
 20. organizowanie i nadzorowanie przeprowadzania okresowych badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
 21. zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy

 

W zakresie ochrony informacji niejawnych, realizacja zadań określanych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631 ze zmianami), we współdziałaniu z pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

 

Zadania sekcji finansów:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta miejskiego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej;
 3. planowanie środków budżetowych;
 4. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na:analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej;prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy miejskiej;
  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy miejskiej,
  2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę miejską,
  3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 5. prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej majątku oraz okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji tego majątku;
 6. prowadzenie kasy dla środków budżetowych, pozabudżetowych;
 7. realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń strażaków i pracowników cywilnych oraz współpraca w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami;
 8. prowadzenie obsługi mieszkaniowej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy miejskiej;
 9. rozliczanie środków przewidzianych dla jednostek OSP z ksr-g.

Zadania sekcji kwatermistrzowsko - technicznej:

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną oraz wyposażenia osobistego;
 3. prowadzenie obsługi mundurowej strażaków;
 4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzenia i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu i miasta oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu komendy miejskiej;
 7. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 8. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej;
 9. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
 10. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
 11. realizowanie prac dot. projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 12. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;
 13. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowośoperacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 14. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
 15. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądótechnicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 16. obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
 17. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami
  i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 18. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 19. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 20. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dlazakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;
 21. prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 22. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta;
 23. prowadzenie spraw obiegu dokumentów.

Zadania jednostek ratowniczo - gaśniczych:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 5. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 6. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 8. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
 9. prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 10. udział w aktualizacji:udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.
  1. stanu gotowości operacyjnej,
  2. procedur ratowniczych,
  3. dokumentacji operacyjnej;

Zadania wspólne poszczególnych komórek organizacyjnych

Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy miejskiej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, w szczególności należy:

 1. planowanie i realizacja budżetu komendy miejskiej;
 2. podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
 3. sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy miejskiej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
 4. współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie miejskiej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
 5. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa, Urzędu Miasta oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami a także z podmiotami ksr-g;
 6. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
 7. załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;
 8. realizowanie zaleceń pokontrolnych;
 9. realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
 10. realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 11. opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
 12. wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
 13. przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;
 14. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach systemu informatycznego;
 15. realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta miejskiego określonej funkcji w powiatowym i miejskim zespole reagowania kryzysowego;
 16. współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
 17. współpraca na rzecz realizacji zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 18. realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksr-g na obszarze powiatu.
f t g m