Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Szkolenie Naczelników OSP spoza KSRG

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu informuje, że organizuje Szkolenie Naczelników dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych spoza Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Szkolenie obejmuje 18 jednostek lekcyjnych i zostanie przeprowadzone na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Grudziądzu przy ul. Strażackiej 1 w dniach 18-19.03.2017r. oraz egzamin w dniu 20.03.2017r (poniedziałek).

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.

Podczas zajęć praktycznych oraz egzaminu obowiązuje pełne umundurowanie ochronne.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:

- skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”,

- wiek – nie przekroczone 65 lat,

- potwierdzenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP wg. programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku.

Zgłoszenia na szkolenie proszę dokonać poprzez wypełnienie karty skierowania i złożenie jej do dnia 10.03.2017r. – termin ostateczny w Wydziale Operacyjno – Szkoleniowym tel. 056-450-66-37 lub w Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej tel. 056-450-66-39 KM PSP w Grudziądzu.

Szkolenia Dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych spoza Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu informuje, że organizuje Szkolenie Dowódców dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych spoza Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Szkolenie obejmuje 36 jednostek lekcyjnych i zostanie przeprowadzone na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Grudziądzu przy ul. Strażackiej 1 w dniach 11, 12, 18, 19.02.2017r. oraz egzamin w dniu 20.02.2017r.

Zajęcia i egzamin rozpoczynają się o godzinie 900.

Podczas zajęć praktycznych oraz egzaminu obowiązuje pełne umundurowanie ochronne.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:

- skierowanie wg. Wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku,

- wiek – nie przekroczone 65 lat,

- minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych,

- potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg. programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku.

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zgłoszenia na szkolenie proszę dokonać poprzez wypełnienie karty skierowania i złożenie jej do dnia 27.01.2017r. – termin ostateczny w Wydziale Operacyjno – Szkoleniowym tel. 056-450-66-37 lub w Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej tel. 056-450-66-39 KM PSP w Grudziądzu.

 

Szkolenie w Gütersloh

Szefowie grudziądzkich służb ratowniczych oraz przedstawiciel Urzędu Miasta gościli w dniach 6 -9 października 2016 r. z wizytą w partnerskim mieście Grudziądza –Gütersloh. Komendant Państwowej Straży Pożarnej Robert Gutowski, Komendant Miejski Policji Dariusz Knoff, Komendant Straży Miejskiej Jan Przeczewski oraz Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Rafał Cywiński pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Roberta Malinowskiego uczestniczyli w wielu spotkaniach i panelach roboczych odbywających się w zaprzyjaźnionym niemieckim mieście.Nasza delegacja spotkała się z Burmistrzem Gütersloh Henningiem Schulzem oraz komendantami tamtejszej Policji i Straży Pożarnej. W czasie swego pobytu szefowie służb wymienili poglądy dotyczące realizacji codziennych zadań ratowniczych, uczestniczyli w panelu roboczym dotyczącym bezpieczeństwa, zwiedzili Powiatową Szkołę Pożarnictwa a także zwiedzili miasto, w którym odbywały się akurat parady uliczne uczestników Jarmarku Schinkenmarkt. Na koniec zaproszeni goście wzięli udział, jako obserwatorzy w dużych manewrach sił ratowniczych odbywających się co 4 lata Nadrenii-Westfalii. W tych ćwiczeniach wzięło udział prawie 1, 4 tyś. osób. Byli to strażacy -zarówno zawodowi jak i ochotnicy a także służby ratownicze Niemieckiego Czerwonego Krzyża, Zespoły Ratownictwa Medycznego podległe pod Straż Pożarną, Zespoły Ratownictwa Medycznego należące do szpitalnych służb ratowniczych miasta Gütersloh oraz służby ratownicze Federalnej Agencji Ratownictwa Technicznego (THW).Najważniejsze spostrzeżenia, wnioski i opinie z tego interesującego wyjazdu zostały omówione z grudziądzkimi strażakami na specjalnie zorganizowanych naradach roboczych. (Foto. R Cywiński, tekst P Kołtacki, M Nizioł)

a_4.jpg a_5.jpg a_2.jpg a_8.jpg a_3.jpg a_9.jpg  a_6.jpg a_1.jpg 

Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP 01.10-20.11.2016

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu informuje, że w dniach 01.10. – 20.11.2016 r. organizuje szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP zgodnie z „zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku podpisanymi przez Komendanta Głównego PSP (dostępne na stronie internetowej Komendy Głównej PSP w zakładce PSP/kształcenie w PSP).

            Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP obejmuje 126 jednostek lekcyjnych i rozpoczyna się w dniu 01.10.2016r. o godzinie 900 w sali wykładowej JRG Nr 2. Szkolenie przeprowadzone zostanie w następujących formach:

- zajęcia teoretyczne:

  • prowadzone w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2,

- zajęcia praktyczne:

  • na bazie JRG Nr 1 w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego 25-27 oraz JRG Nr 2 w Grudziądzu przy ul. Strażackiej 1,
  • na złomowisku – prowadzą funkcjonariusze PSP,
  • w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia w Toruniu ul. Olsztyńska 6 w dniach             08-09.10.2016r. – prowadzą przedstawiciele KW PSP, na zajęciach obecnych opiekun z KM PSP w Grudziądzu.

            „Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” określają, iż w szkoleniu udział może brać maksymalnie 40 druhów, w związku z powyższym proszę kierować po 7 osób z gminy Grudziądz, Gruta, Łasin, Świecie nad Osą oraz po 6 osób z gminy Radzyń Chełmiński i Rogóźno. Dodatkowo w nawiązaniu do nowych wymogów i zmiany programu nauczania druhowie zostaną podzieleni na dwie grupy. Szczegółowy wykaz tematów, terminów i sposobów ich realizacji, a także podział na grupy będzie przedstawiony w dniu rozpoczęcia szkolenia tj. 1 października 2016 roku. W trakcie zajęć teoretycznych obowiązuje umundurowanie koszarowe, a podczas zajęć praktycznych pełne umundurowanie ochronne.

            Komenda Miejska PSP w Grudziądzu nie zabezpiecza dojazdu na zajęcia – w tym dojazdu do komory dymowej w Ośrodku Szkolenia w Toruniu przy ul. Olsztyńskiej 6.          

            Zgłoszenia na szkolenie proszę dokonać poprzez wypełnienie (dla każdej gminy indywidualna) karty skierowania i złożenie jej do dnia 23 września br. – termin ostateczny
w Wydziale Operacyjno – Szkoleniowym KM PSP w Grudziądzu tel. 056-450-66-37 lub

w Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej tel. 056-450-66-39.

Wzór karty zgłoszenia został załączony do niniejszego pisma oraz jest dostępny na stronie internetowej KM PSP w Grudziądzu.

W karcie zgłoszenia należy uzupełnić wszystkie dane, a w szczególności NIP i Regon jednostki OSP, z której zgłaszana jest osoba na szkolenie.

Szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, którzy ukończyli szkolenie podstawowe przed rokiem 2016

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu informuje, że organizuje szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, które umożliwi nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach.

Szkolenie obejmuje 32 jednostki lekcyjne i przeprowadzone zostanie na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Grudziądzu przy ul. Strażackiej 1 oraz na złomowisku w terminach: 10, 11, 17 września 2016r., oraz 18 września br. egzamin. Zajęcia i egzamin rozpoczynają się zawsze o godzinie 900.

Podczas trwania szkolenia obowiązuje ubranie ochronne (nomex, rękawice, hełm, buty specjalne).

Ze względu na ograniczone warunki lokalowe i bariery dydaktyczne proszę stosować zasadę: kierować na szkolenie do 8 druhów z terenu danej gminy. W przypadku większej ilości chętnych proszę o kontakt z Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:

- ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- skierowanie na szkolenie od zarządu OSP, potwierdzone przez właściwy organ gminy,

- zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub spełnienie równorzędnych wymagań,

- wykształcenie co najmniej podstawowe (system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

(kopie dokumentów należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem)

Zgłoszenia na szkolenie proszę dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia
/ skierowania i złożenie jej do dnia 2 września 2016 roku

w Wydziale Operacyjno – Szkoleniowym KM PSP w Grudziądzu tel. 056-450-66-37

lub w Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej KM PSP w Grudziądzu tel. 056-450-66-39.

f t g m