Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP 2016

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu informuje, że w dniach 13.02. – 20.03.2016 r. organizuje szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP zgodnie z nowymi „zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku podpisanymi przez Komendanta Głównego PSP (dostępne na stronie internetowej Komendy Głównej PSP w zakładce PSP/kształcenie w PSP).

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP rozpoczyna się w dniu 13.02.2016 r. o godzinie 9.00 w sali wykładowej JRG-2 i przeprowadzone zostanie w następujących formach:

- zajęcia teoretyczne:

  • prowadzone w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 (33 godz. zajęć + 2 godz. egzamin),

  • e-learning – platforma internetowa (18 godz.),

- zajęcia praktyczne:

  • na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego 25-27 oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Grudziądzu przy ul. Strażackiej 1 (22 godz. zajęć + 4 godz. egzamin),

  • na bazie jednostek macierzystych OSP (19 godz.) - prowadzą naczelnicy OSP,

  • na złomowisku w dniach 27-28.02.2016r. (20 godz.) - prowadzą funkcjonariusze PSP,

  • w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia w Toruniu ul. Olsztyńska 6 w dniach
    05-06.03.2016r. (8 godz.) prowadzą przedstawiciele KW PSP, na zajęciach obecnych opiekun z KM PSP w Grudziądzu.

Nowe „zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” określają, iż w szkoleniu udział może brać maksymalnie 40 druhów, w związku z powyższym proszę kierować po 7 osób z gminy Grudziądz, Gruta, Łasin, Świecie nad Osą oraz po 6 osób z gminy Radzyń Chełmiński
i Rogóźno. Dodatkowo w nawiązaniu do nowych wymogów i zmiany programu nauczania druhowie zostaną podzieleni na dwie grupy.
Szczegółowy wykaz tematów, terminów i sposobów ich realizacji, a także podział na grupy będzie przedstawiony w dniu rozpoczęcia szkolenia tj. 13 lutego 2016 roku. W trakcie zajęć teoretycznych obowiązuje umundurowanie koszarowe, a podczas zajęć praktycznych pełne umundurowanie ochronne.

Komenda Miejska PSP w Grudziądzu nie zabezpiecza dojazdu na zajęcia – w tym dojazdu do komory dymowej w Ośrodku Szkolenia w Toruniu przy ul. Olsztyńskiej 6.

Zgłoszenia na szkolenie proszę dokonać poprzez wypełnienie nowej (dla każdej gminy indywidualna) karty skierowania i złożenie jej do dnia 29 stycznia br. – termin ostateczny w Wydziale Operacyjno – Szkoleniowym KM PSP w Grudziądzu tel. 056-450-66-37 lub
w Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej tel. 056-450-66-39. Wzór karty skierowania został załączony do niniejszego pisma.

Szkolenia Dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych 2015

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu informuje, że organizuje Szkolenie Dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych. Szkolenie obejmuje 32 jednostki lekcyjne i zostanie przeprowadzone w następujących formach:

- zajęcia teoretyczne w formie e-learning (platforma internetowa),

- zajęcia praktyczne na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Grudziądzu przy ul. Strażackiej 1 – w dniu 20.09.2015r.,

- egzamin – 27.09.2015r.

Zajęcia i egzamin rozpoczynają się o godzinie 900.

Podczas zajęć praktycznych oraz egzaminu obowiązuje pełne umundurowanie ochronne.

W związku z niedostateczną liczbą członków OSP mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych posiadających przeszkolenie Dowódców OSP, a koniecznością zapewnienia wymogów odnośnie liczby przeszkolonych czynnych członków OSP proszę o kierowanie w pierwszej kolejności druhów z poniższych jednostek:

Gmina Gruta:

OSP Gołębiewko – 1-2 osoby

OSP Salno – 1-2 osoby

Gmina Łasin:

OSP Nogat – 1-2 osoby

OSP Szczepanki – 1-2 osoby

OSP Szynwałd – 1-2 osoby

OSP Zawda – 1-2 osoby

Gmina Rogóźno:

OSP Rogóźno Zamek – 1-2 osoby

OSP Szembruczek – 1-2 osoby

Gmina Świecie nad Osą:

OSP Bursztynowo – 1-2 osoby

OSP Linowo – 1 osoba

OSP Lisnowo – 1-2 osoby

OSP Partęczyny – 1 osoba

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:

- zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań,

- zaświadczenie ukończenia kursu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP,

- świadectwo ukończenia co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej,

- co najmniej 3-letni staż strażaka ratownika OSP,

- skierowanie na szkolenie od zarządu OSP, potwierdzone przez właściwy organ gminy,

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Zgłoszenia na kurs proszę dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia/skierowania i złożenie jej do dnia 11.09.2015r. – termin ostateczny w Wydziale Operacyjno – Szkoleniowym tel. 056-450-66-37 lub w Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej tel. 056-450-66-39 KM PSP w Grudziądzu.

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP 2015

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu informuje, że organizuje szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, które umożliwi nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach.

Kurs obejmuje 33 jednostki lekcyjne i przeprowadzony zostanie w następujących formach:

- zajęcia teoretyczne w formie e-learning (platforma internetowa)

- zajęcia praktyczne na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Grudziądzu przy
ul. Strażackiej 1 oraz na złomowisku w terminach: 11, 12 kwietnia 2015r., oraz 19 kwietnia br. egzamin. Zajęcia i egzamin rozpoczynają się zawsze o godzinie 900.

Podczas trwania kursu obowiązuje ubranie ochronne (nomex, rękawice, hełm, buty specjalne).

Ze względu na ograniczone warunki lokalowe i bariery dydaktyczne proszę stosować zasadę: kierować na kurs do 8 druhów z terenu danej gminy. W przypadku większej ilości chętnych proszę o kontakt z Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym.

 

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:

- ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- skierowanie na szkolenie od zarządu OSP, potwierdzone przez właściwy organ gminy,

- zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub spełnienie równorzędnych wymagań,

- wykształcenie co najmniej podstawowe (system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

(kopie dokumentów należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem)

Zgłoszenia na kurs proszę dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia/skierowania
i złożenie jej do dnia 10 kwietnia 2015 roku

w Wydziale Operacyjno – Szkoleniowym KM PSP w Grudziądzu tel. 056-450-66-37

lub w Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej KM PSP w Grudziądzu tel. 056-450-66-39

f t g m