Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Szkolenie kierowców pojazdów pożarniczych

W dniach 4,8 i 12 luty 2019 r. w JRG 2 przy ul. Strażackiej odbyło się szkolenie dla kierowców pojazdów pożarniczych KM PSP w Grudziądzu. Dzięki przychylności kierownictwa Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu zajęcia teoretyczne przeprowadzili funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego. Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych jest jednym z bloków tematycznych jakie strażacy realizują co roku. Ma ono na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów gaśniczych i specjalnych uczestniczących w działaniach oraz wykonujących inne zadania służbowe. Dzięki szerokiej wiedzy policjantów słuchacze usystematyzowali wiedzę z zakresu „Prawa o ruchu drogowym” , a na podstawie konkretnych zdarzeń i sytuacji drogowych wyjaśnili nasuwające się wątpliwości. Za przeprowadzone szkolenie serdecznie dziękujemy funkcjonariuszom KMP w Grudziądzu, jednocześnie mając nadzieję na kontynuowanie tej współpracy w kolejnych latach.

12

Egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków - ratowników OSP

W poniedziałek 8 października 2018 r. na obiektach JRG 2 przeprowadzony został egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków - ratowników OSP z powiatu grudziądzkiego. Komisja egzaminacyjna, powołana przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu, pozytywnie oceniła wszystkich spośród 25 przystępujących do niego druhen i druhów. Był to rekordowy kurs jeśli chodzi o ilość biorących w nim udział kobiet. Łącznie z 3 jednostek szkolenie ukończyło 9 pań.  Budującym jest fakt, że płeć piękna tak chętnie podejmuje wyzwanie jakim jest pełnienie służby w jednostkach straży pożarnej. Wszystkim świeżo przeszkolonym strażakom – ratownikom życzymy samych udanych interwencji i tradycyjnie „tyle powrotów ile wyjazdów”.

123

fot. D. Sengerski

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP 2018

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu informuje, że organizuje szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, które umożliwi nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach. Pragnę poinformować, że jest to ostatnia możliwość uzupełnienia Szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP.

Szkolenie obejmuje 32 jednostki lekcyjne i przeprowadzone zostanie na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Grudziądzu przy ul. Strażackiej 1 oraz na złomowisku w terminach: 06, 07, 08 kwietnia 2018 r., oraz  09 kwietnia br. egzamin. Zajęcia i egzamin rozpoczynają się zawsze o godzinie 900.

Podczas trwania szkolenia obowiązuje ubranie ochronne (nomex, rękawice, hełm, buty specjalne).

Ze względu na ograniczone warunki lokalowe i bariery dydaktyczne proszę stosować zasadę: kierować na szkolenie do 7 druhów z terenu danej gminy. W przypadku większej ilości chętnych proszę o kontakt z Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:

- ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- skierowanie na szkolenie od zarządu OSP, potwierdzone przez właściwy organ gminy,

- zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II lub spełnienie równorzędnych wymagań,

- wykształcenie co najmniej podstawowe (system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Zgłoszenia na szkolenie proszę dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia / skierowania i złożenie jej do dnia 26 marca 2018 roku

w Wydziale Operacyjno – Szkoleniowym KM PSP w Grudziądzu tel. 056-450-66-37

Szkolenie strażaków z Ratownictwa Medycznego

W dniu 5.10.2017r. firma MEDSAR Sp. Zoo. na terenie JRG 2, bezpłatnie przeprowadziła szkolenie dla grudziądzkich strażaków z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W zakres szkolenia wchodziło min. wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przeprowadzonej na specjalistycznym fantomie, który ma możliwość weryfikacji wykonywanych czynności przez ratowników. Poza tym przedmiotem szkolenia było: przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych, wentylacja workiem samo-rozprężalnym, szybkie badanie urazowe, kontrola podstawowych parametrów życiowych oraz ewakuację poszkodowanego za pomocą deski ortopedycznej. Szczególne podziękowania dla Marcina Gizickiego za poświęcony czas i profesjonalne przekazanie wiedzy, jakże przydatnej w naszym zawodzie.

20171005 105903  20171005 105913 

20171005 1240070  20171005 132536

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP 2017

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu informuje, że w dniach 02.09. – 22.10.2017 r. organizuje szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP zgodnie z „zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku podpisanymi przez Komendanta Głównego PSP (dostępne na stronie internetowej Komendy Głównej PSP w zakładce PSP/kształcenie w PSP).

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP obejmuje 126 jednostek lekcyjnych i rozpoczyna się w dniu 02.09.2017 r. o godzinie 900 w sali wykładowej JRG Nr 2. Szkolenie przeprowadzone zostanie w następujących formach:

- zajęcia teoretyczne:

  • prowadzone w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2,

- zajęcia praktyczne:

  • na bazie JRG Nr 1 w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego 25-27 oraz JRG Nr 2 w Grudziądzu przy ul. Strażackiej 1,

  • na złomowisku – prowadzą funkcjonariusze PSP,

  • w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia w Toruniu ul. Olsztyńska 6 w dniach 09-10.09.2017 r. – prowadzą przedstawiciele KW PSP, na zajęciach obecnych opiekun z KM PSP w Grudziądzu.

„Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” określają, iż w szkoleniu udział może brać maksymalnie 40 druhów, w związku z powyższym proszę kierować po 9 osób z gminy Grudziądz, 7 osób z gmin Gruta, Łasin, Świecie nad Osą oraz po 5 osób z gminy Radzyń Chełmiński i Rogóźno. Dodatkowo w nawiązaniu do nowych wymogów i zmiany programu nauczania druhowie zostaną podzieleni na dwie grupy. Szczegółowy wykaz tematów, terminów i sposobów ich realizacji, a także podział na grupy będzie przedstawiony w dniu rozpoczęcia szkolenia tj. 2 września 2017 roku. W trakcie zajęć teoretycznych obowiązuje umundurowanie koszarowe, a podczas zajęć praktycznych pełne umundurowanie ochronne.

Komenda Miejska PSP w Grudziądzu nie zabezpiecza dojazdu na zajęcia – w tym dojazdu do komory dymowej w Ośrodku Szkolenia w Toruniu przy ul. Olsztyńskiej 6.

Zgłoszenia na szkolenie proszę dokonać poprzez wypełnienie (dla każdej gminy indywidualna) karty skierowania i złożenie jej do dnia 28 sierpnia br. – termin ostateczny
w Wydziale Operacyjno – Szkoleniowym KM PSP w Grudziądzu tel. 056-450-66-37.

Wzór karty zgłoszenia został załączony poniżej.

W karcie zgłoszenia należy uzupełnić wszystkie dane, a w szczególności NIP i Regon jednostki OSP, z której zgłaszana jest osoba na szkolenie.

f t g m