Copyright 2020 - KM PSP Grudziądz

Regulamin Organizacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

Grudziądz, dnia 12 grudnia 2017 r.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 • 1. Regulamin organizacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, zwanej dalej „komendą miejską”, określa szczegółową organizację komendy miejskiej, w tym:
 • kierowanie pracą komendy miejskiej;
 • strukturę organizacyjną komendy miejskiej;
 • zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
 • wzory pieczęci i stempli;
 • liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej.
 • 2.1. Komenda jest zakwalifikowana do III kategorii komend miejskich/powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.
 1. Terenem działania komendy miejskiej jest obszar miasta Grudziądz i powiatu grudziądzkiego.
 2. Siedzibą komendy miejskiej jest miasto Grudziądz.
 • 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:
 • KW PSP - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;
 • OSP - ochotniczą straż pożarną;
 • JRG - Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze nr 1 i 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu;
 • ksrg - krajowy system ratowniczo - gaśniczy.

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą komendy miejskiej

 • 4.1. Do podpisu i aprobaty Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „Komendantem Miejskim”, zastrzega się dokumentację:
 • dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu Głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów
  i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane Komendantowi Miejskiemu po uzyskaniu aprobaty Głównego księgowego;
 • kierowaną do komend Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;
 • pisma kierowane do senatorów i posłów;
 • odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności Zastępcy komendanta miejskiego, kierowników komórek organizacyjnych komendy miejskiej oraz jej pracowników;
 • zakres czynności Zastępcy komendanta miejskiego oraz pracowników
  i strażaków komendy miejskiej;
 • zarządzenia, decyzje, rozkazy, plany pracy i kontroli, delegacje służbowe oraz inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i powiatu;
 • władcze akty administracyjne wydawane przez Komendanta Miejskiego jako organu administracji publicznej.
 1. Zastrzega się do podpisu i aprobaty Zastępcy komendanta miejskiego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1. lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.
 2. Komendant Miejski lub upoważniony przez niego Zastępca komendanta miejskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń
  i odwołań raz w tygodniu.
 3. Dzień, godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej Komendant Miejski podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku komendy, na stronie internetowej komendy oraz
  w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. Podczas nieobecności Komendanta Miejskiego kompetencje jego przejmuje Zastępca komendanta miejskiego i upoważniony jest on do podpisywania dokumentacji wyszczególnionej w § 3.1 z wyjątkiem pkt. 1, 4, 5 oraz spraw związanych z zatrudnieniem, zwolnieniem oraz ustaleniem uposażenia strażaków i pracowników komendy miejskiej.
 • 5. Szczegółowe zasady funkcjonowania i pełnienia służby w komendzie miejskiej określa regulamin pracy i służby komendy miejskiej wydany
  w oparciu o zarządzenie Nr 5 KG PSP z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 poz. 4 ze zmianami).

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna komendy miejskiej

 • 6. W skład komendy miejskiej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

1) Wydział Operacyjno - Szkoleniowy                             -     symbol - PR;

2) Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza                             -     symbol - PZ;

3) Sekcja Organizacyjno - Kadrowa                                -      symbol - PO;

4) Sekcja Finansów                                                        -      symbol - PF;

5) Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna                    -      symbol - PT;

 • Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1   -      symbol - PJRG-1;
 • Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2   -      symbol - PJRG-2;
 • Samodzielne Stanowisko Pracy
 1. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy   -      symbol – PBHP.

              

 •     7.1. Komendantowi Miejskiemu podlegają bezpośrednio:
  • Wydział Operacyjno - Szkoleniowy w zakresie spraw niejawnych;
  • Sekcja Organizacyjno - Kadrowa;
  • Sekcja Finansów;
  • Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna;
  • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 1. Zastępcy komendanta miejskiego podlegają bezpośrednio:
 • Wydział Operacyjno - Szkoleniowy z wyłączeniem spraw niejawnych;
 • Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1;
 • Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2;
 • Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza.

ROZDZIAŁ IV

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

 • 8.1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania
  i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej
  i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej
  i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.
 1. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych, ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.
 2. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy miejskiej rozstrzyga Komendant Miejski.
 3. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy miejskiej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, w szczególności należy:
 • planowanie i realizacja budżetu komendy miejskiej;
 • podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
 • sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy miejskiej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
 • współdziałanie ze strukturami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie miejskiej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi działającymi na rzecz ochrony przeciwpożarowej;
 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz
  z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami ksrg;
 • współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
 • załatwianie skarg, wniosków, petycji i odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;
 • realizowanie zaleceń pokontrolnych;
 • realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
 • realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy/służby;
 • opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
 • wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych
  z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
 • przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;
 • systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach systemu informatycznego;
 • realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez Komendanta Miejskiego funkcji w powiatowym i miejskim zespole reagowania kryzysowego;
 • współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
 • współpraca na rzecz realizacji zadań ksrg;
 • realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksrg na obszarze powiatu;
 • realizowanie zadań prewencji społecznej w zakresie spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
 • sprawowanie nadzoru nad ochroną danych osobowych;
 • udostępnianie informacji publicznej;
 • udział w realizacji kontroli wewnętrznych.
 • 9. Do zadań Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego w szczególności należy:
 1. W zakresie operacyjno - szkoleniowym:
 • analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy miejskiej do organizacji działań ratowniczych,
  w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 • opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych                             i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 • koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej
  i JRG;
 • analizowanie stanu wyposażenia JRG i innych jednostek ksrg oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 • zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt
  i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami
  i środkami ksrg na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego;
 • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksrg, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 • planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia
  i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego
  i alarmowania;
 • przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować
  w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i doskonaleniu zawodowym;
 • nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów ksrg, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 • przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 • koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksrg;
 • prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksrg na obszarze działania;
 • bieżące informowanie rzecznika prasowego Komendanta Miejskiego
  o szczególnych zdarzeniach i postępie akcji ratowniczych;
 • planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby ksrg na obszarze miasta
  i powiatu;
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków OSP w zakresie ratownictwa;
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działalności operacyjnej PSP;
 • nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi,
  a także innych systemów wykorzystywanych w działalności komendy miejskiej;
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksrg na obszarze powiatu;
 • planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby funkcjonariuszy pełniących etatową służbę w Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego.
 1. W zakresie informatyki i łączności:
 • nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa
  i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 • analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie
  i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
 • zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej

 w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;

 • wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 • nadzór nad stroną internetową komendy miejskiej, kontami pocztowymi
   i pocztą elektroniczną;
 • wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej
  w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
 • realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
 • analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy miejskiej;
 • koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ksrg na obszarze działania komendy miejskiej;
 • sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności
  i informatyki;
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg na obszarze działania komendy miejskiej nowoczesnych technik informatycznych i łączności;
 • zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
 • administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
 • utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie miejskiej systemów teleinformatycznych.
 1. W zakresie spraw obronnych:
 • koordynowanie realizacji zadań obronnych;
 • prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania
  i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie miejskiej.
 1. W zakresie ochrony informacji niejawnych:

  1) realizacja zadań określanych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 ze zmianami);

  2)   ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie miejskiej.

                                                                            

 • 10. Do zadań Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej w szczególności należy:
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 • współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami
  w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i powiatu;
 • opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych
  i innych miejscowych zagrożeń;
 • opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 • analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie miasta i powiatu,
  w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 • opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy miejskiej przez rzecznika prasowego;
 • rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowywanie projektu stanowiska Komendanta Miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 • przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 • wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym
  w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska;
 • wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych,
  o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 • analizowanie stanu bezpieczeństwa miasta i powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną;
 • opracowywanie wyników czynności kontrolno - rozpoznawczych dla potrzeb analizy stanu bezpieczeństwa województwa;
 • nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą miejską;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy miejskiej;
 • opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym.

                                                                            

 • 11. Do zadań Sekcji Organizacyjno - Kadrowej w szczególności należy:
 • realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej Komendanta Miejskiego;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie miejskiej;
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby
  i pracy w komendzie miejskiej;
 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Miejskiego;
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej i innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Miejskiego;
 • przygotowanie zbiorczych analiz z zakresu realizacji planów pracy komendy miejskiej;
 • kompletowanie dokumentacji z zakresu ewidencji czasu służby i pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg, wniosków i petycji, prowadzenie ewidencji skarg, wniosków i petycji dla komendy miejskiej;
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy miejskiej;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków
  i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 • przygotowywanie wniosków dotyczących odznaczeń, awansów
  i wyróżnień;
 • zapewnienie obsługi strażaków i pracowników cywilnych w zakresie spraw socjalno - bytowych;
 • organizowanie i nadzorowanie przeprowadzania okresowych badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
 • zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy miejskiej;
 • planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby i pracy funkcjonariuszy i pracowników, pełniących służbę i wykonujących pracę
  w codziennym rozkładzie czasu służby i pracy;
 • planowanie i organizowanie szkoleń oraz doskonalenia specjalistycznego
  (w tym także medycznego) na potrzeby komendy miejskiej;
 • organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
 • nadzorowanie planowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu służby funkcjonariuszy systemu zmianowego;
 • prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych
  z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Miejskiego;
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów.
 • 12. Do zadań Sekcji Finansów w szczególności należy:
 • sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Miejskiego nad gospodarką finansową;
 • prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej;
 • planowanie środków budżetowych;
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na:
 1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy miejskiej,
 2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę miejską,
 3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej;
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 • prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 • realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń strażaków i pracowników cywilnych oraz współpraca w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami;
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej strażaków, pracowników cywilnych
  i emerytów komendy miejskiej;
 • rozliczanie środków przewidzianych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • 13. Do zadań Sekcji Kwatermistrzowsko - Technicznej w szczególności należy:
 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów i pomieszczeń pozostających w dyspozycji komendy miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów;
 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną oraz wyposażenia osobistego;
 • prowadzenie obsługi mundurowej strażaków;
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń
  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty ksrg na terenie miasta i powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu komendy miejskiej;
 • likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 • sporządzanie planów zakupów i robót budowlano - instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami
  w mieniu komendy miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez kierowników komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego
  i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalenie
  z Wydziałem Operacyjno - Szkoleniowym priorytetów w tym zakresie;
 • realizowanie prac dot. projektów związanych z pozyskiwaniem środków
  z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 • ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno - technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 • analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 • obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
 • prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 • nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 • organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 • wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy miejskiej;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej majątku oraz okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji tego majątku.
 • 14. Do zakresu działania Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych
  w szczególności należy:
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki
  z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 • wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 • wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 • przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 • realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę
  w JRG;
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 • udział w aktualizacji:
  1. stanu gotowości operacyjnej,
  2. procedur ratowniczych,
  3. dokumentacji operacyjnej;
 • udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 • planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby funkcjonariuszy pełniących służbę w systemie zmianowym w JRG;
 • realizowanie zadań prewencji społecznej w zakresie spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
 • 15. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w szczególności należy:
 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów
  i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy/służby;
 • sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy/służby zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy/służby;
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków podczas pracy/służby, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
  w środowisku pracy/służby;
 • przedstawianie Komendantowi Miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy/służby oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
  w środowisku pracy/służby;
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków podczas pracy/służby oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,
  w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy/służby oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 • uczestniczenie w pracach, powołanej przez Komendanta Miejskiego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy,
  w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

 

ROZDZIAŁ V

Wzory pieczęci i stempli

 • 16. Komenda miejska używa:
 • urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu”;
 • urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu ”;
 • pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu ”;
 • stempla nagłówkowego o treści:

KOMENDA MIEJSKA

Państwowej Straży Pożarnej

 w GRUDZIĄDZU

woj. kujawsko - pomorskie

 • innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych
  w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 • 17.1 Schemat struktury organizacyjnej komendy miejskiej określa załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego.
 1. Liczbę i rodzaj docelowych stanowisk służbowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
  w Grudziądzu określa załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego.

 

Schemat struktury

Załącznik nr 2 z dnia 12.12.2017 r. do regulaminu organizacyjnego

Liczba stanowisk

f t g m