Copyright 2020 - KM PSP Grudziądz

Bezpieczeństwo w domu i na zamarzniętych akwenach wodnych – wirtualny spacer po OGNIKU

Sezon grzewczy w pełni. Przed nami okres zimowy i ferie. Ze względu na obostrzenia obowiązujące na terenie całego kraju działalność grudziądzkiego Centrum Edukacji Przeciwpożarowej, w swej pierwotnej formie, dalej nie jest możliwa. Pomimo tego, treści zawarte na ścieżce edukacyjnej naszego OGNIKA są jak najbardziej aktualne. W celu ich przypomnienia udostępniamy dwa krótkie filmy przedstawiające zagrożenia i bezpieczne zachowania w naszych lokalach mieszkalnych, oraz w czasie wypoczynku na zamarzniętych akwenach wodnych. Wierzymy, że ten wirtualny spacer po naszym centrum zainteresuje nie tylko dzieci, dla których treść ta została stworzona, ale także osoby dorosłe. To właśnie najczęściej rodzice swym odpowiedzialnym zachowaniem  kreują bezpieczeństwo zarówno swoje jak i bliskich stanowiąc wzór do naśladowania dla dzieci. Życzymy miłego oglądania.

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy 2020-2021

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

1

 

Sezon grzewczy 2020-2021 – 1 października 2020 – 31 marca 2021

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!

6

Wykres 1. Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

7

Wykres 2. Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

Źródło KG PSP

Wypoczynek nad wodą i w lesie - OGNIK online

Kończy się nietypowy, ze względu na pandemię koronawirusa, semestr roku szkolnego, a zbliża czas wypoczynku. Tak jak tradycyjne metody nauczania również działalność grudziądzkiego Centrum Edukacji Przeciwpożarowej została zawieszona, więc nie mogliśmy przekazywać wiedzy przydatnej naszym pociechom. Poniżej przedstawiamy 2 krótkie filmy pochodzące ze ścieżki edukacyjnej naszego OGNIKA. Mamy nadzieję, że treści w nich zawarte pomogą, w bezpieczny sposób, spędzać wolny czas nad wodą lub lesie.

Stop Pożarom Traw 2020

W kampanii bierze udział Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Straż Pożarna, a także Lasy Państwowe. W roku 2019, w ogólnej liczbie 153 520 odnotowanych pożarów w Polsce,  aż 55 912 było pożarami traw i nieużytków rolnych (36,4% wszystkich pożarów). Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnię 24 151 ha. W wyniku tych pożarów zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Straty po pożarach traw i nieużytków wyceniono na  40 974 800 złotych.

Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw wyniósł 54 minuty, a strażacy wyjeżdżali do tych pożarów co 9 minut.
Do gaszenia pożarów traw i nieużytków strażacy zużyli 183 413 171 litrów wody co stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich.

W wyniku pożarów w lasach zginęło siedem osób, a 31 odniosło obrażenia.

Kampanię kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty.
Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół.

Tylko ciągła edukacja społeczna i budowanie odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca. Chcemy docierać z naszą kampanią do społeczeństwa i przekonywać, że warto troszczyć się o Ziemię w perspektywie pokoleń, które przyjdą po nas.

PT1PT2PT4PT5PT6PT7PT9PT10PT11PT12PT13PT3

Czad lubi ciepło

Z początkiem października temperatura na zewnątrz zmusiła wszystkich do uruchomienia ogrzewania lokali. Jak co roku, od tego momentu, zwiększa się liczba interwencji strażackich wywołanych emisją tlenku węgla. Statystyki ogólnopolskie są zatrważające. W ubiegłym sezonie grzewczym, w wyniku zatrucia czadem, 52 osoby poniosły śmierć, a ponad 2000 wymagało hospitalizacji. W rejonie działania KM PSP w Grudziądzu zanotowaliśmy 49 akcji ratowniczych, w których 14 osób uległo zatruciu. Na szczęście nie było ofiar śmiertelnych. Najpoważniejsza akcja miała miejsce 21 grudnia 2018 roku w Szembruku, gdzie poszkodowane zostały 3 osoby, a w strażackich miernikach zabrakło skali. Duża liczba poszkodowanych narażonych na kontakt z czadem wynika z faktu, że jest on niewyczuwalny przez ludzkie zmysły (jest niewidoczny, nie ma smaku ani zapachu) oraz z jego wysokiej toksyczności. Źródłem emisji tlenku węgla są niesprawne lub nieprawidłowo eksploatowane urządzenia grzewcze, przewody kominowe i wentylacyjne. Za stan tych urządzeń odpowiada właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu i to na nim spoczywa obowiązek kontrolowania ich co najmniej raz w roku. Dodatkowo przewody dymowe i spalinowe muszą być oczyszczane:

 • od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej cztery razy w roku;
 • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej dwa razy w roku;
 • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

Rokrocznie straż pożarna zaleca instalowanie czujek tlenku węgla w lokalach mieszkalnych. Urządzenia te można kupić w sklepach ze sprzętem elektrycznym i jest to wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych. Załączona instrukcja pozwala na własnoręczny montaż. Prawidłowo zamontowany i eksploatowany detektor zaalarmuje mieszkańców o pojawieniu się czadu w pomieszczeniu zapobiegając tragedii.

slupki ofiary CO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

 

Logo kampanii Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. 

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

czad1czad2dym1dym2

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? 

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

slupkislupki2

Opracowanie: Wydział Prewencji Społeczej
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP 

Nowy sezon grzewczy - stary problem z czadem

10Pod koniec września po długotrwałym okresie występowania wysokich temperatur nastapiło gwałtowne oziębienie. W związku z tym rozpoczął sie nowy sezon grzewczy, lecz pozostał stary problem - tlenek węgla wydobywający się z niesprawnych urządzeń grzewczych i wadliwych intalacji odprowadzających spaliny. Niestety już w pierwszych dniach doszło do zdarzenia, w którym zatruciu czadem uległa jedna osoba - konieczna była jej hospitalizacja. Statystyki są nieubłagalne. W poprzednim sezonie na terenie działania KM PSP w Grudziądzu zanowtowano 67 zdarzeń dotyczących obecności czadu (63 w mieście i 4 na terenie powiatu ziemskiego). W 54 przypadkach strażacy stwierdzili obecność tego toksycznego gazu. W wyniku zatrucia czadem w naszym regionie 14 osób (w tym 5 dzieci) wymagało hospitalizacji. Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce 18 stycznia 2018 r. w domu wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego, gdzie 5 osób (w tym troje dzieci) zespoły ratownictwa Medycznego zabrały do szpitala. Duża liczba poszkodowanych narażonych na kontakt z tym gazem wynika z faktu, że jest on niewyczuwalny przez ludzkie zmysły (jest niewidoczny, nie ma smaku ani zapachu) oraz z jego wysokiej toksyczności. Źródłem czadu są niesprawne lub nieprawidłowo eksploatowane urządzenia grzewcze, przewody kominowe i wentylacyjne. Za stan tych urządzeń odpowiada właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu i to na nim spoczywa obowiązek kontrolowania ich co najmniej raz w roku. Dodatkowo przewody dymowe i spalinowe muszą być oczyszczane:

 • od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej cztery razy w roku;
 • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej dwa razy w roku;
 • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

Jak co roku straż pożarna zaleca instalowanie czujek tlenku węgla w lokalach mieszkalnych. Urządzenia te można kupić w sklepach ze sprzętem elektrycznym i jest to wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych. Załączona instrukcja pozwala na własnoręczny montaż. Prawidłowo zamontowany i eksploatowany detektor zaalarmuje mieszkańców o obecności czadu w pomieszczeniu zapobiegając tragedii.

Jak przygotować się na czad. 

Uwaga na czad

10W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego wzrasta ilość interwencji strażaków związanych z obecnością tlenku węgla w budynkach mieszkalnych. Dotychczas w zdarzeniach tych na terenie Grudziądza i powiatu nie odnotowano osób poszkodowanych. Niestety statystyki są nieubłagalne. W poprzednim sezonie w wyniku zatrucia czadem w naszym regionie zginęły 3 osoby, a 33 wymagały hospitalizacji. Duża liczba poszkodowanych narażonych na kontakt z tym gazem wynika z faktu, że jest on niewyczuwalny przez ludzkie zmysły (jest niewidoczny, nie ma smaku ani zapachu) oraz z jego wysokiej toksyczności. Źródłem czadu są niesprawne lub nieprawidłowo eksploatowane urządzenia grzewcze, przewody kominowe i wentylacyjne. Za stan tych urządzeń odpowiada właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu i to na nim spoczywa obowiązek kontrolowania ich co najmniej raz w roku. Dodatkowo przewody dymowe i spalinowe muszą być oczyszczane:

 • od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej cztery razy w roku;
 • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej dwa razy w roku;
 • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

Jak co roku straż pożarna zaleca instalowanie czujek tlenku węgla w

lokalach mieszkalnych. Urządzenia te można kupić w sklepach ze sprzętem elektrycznym i jest to wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych. Załączona instrukcja pozwala na własnoręczny montaż. Prawidłowo zamontowany i eksploatowany detektor zaalarmuje mieszkańców o obecności czadu w pomieszczeniu zapobiegając tragedii.

Jak przygotować się na czad. 

Burze, Huraganowe Wiatry i Nawałnice

wichuraBurze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają. Pamiętaj, żywioł zawsze jest niebezpieczny!

Czy TY i TWOJA RODZINA  jesteście bezpieczni?
Pamiętaj!!! Porażenie piorunem najczęściej kończy się śmiercią lub trwałym kalectwem. Wyładowanie atmosferyczne może spowodować pożar, uszkodzenie budynku lub spalenie instalacji elektrycznej oraz uszkodzenie wszystkich włączonych do niej urządzeń np. telewizora, komputera itp.

1. Słuchaj aktualnych prognoz pogody w środkach masowego przekazu – zawierają one ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogodowymi;
2. Usuń z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Pamiętaj, że mogą one stworzyć niepotrzebne zagrożenie dla Ciebie, Twoich bliskich i osób postronnych;

Czytaj więcej: Burze, Huraganowe Wiatry i Nawałnice

STOP POŻAROM TRAW

trawaJuż od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem wśród niektórych rolników panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego. Niestety, często trawy podpalane są przez nieodpowiedzialne dzieci i młodzież „dla zabawy”.

Problem wypalania traw jest już na tyle nagłośniony, że dziś chyba mało kto może jeszcze sądzić, że spalenie starej trawy powoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej. Podpalenia starej trawy są aktami wandalizmu. Każdego roku w pożarach takich giną ludzie, często sami podpalacze, ale też przypadkowe osoby. Spalone zostają domy i lasy – ludzie często tracą dorobek całego życia.


Czytaj więcej: STOP POŻAROM TRAW

Kruchy Lód

lodoweW związku ze wzrostem temperatury należy zachować szczególną ostrożność w czasie poruszania się po lodzie. Występuje wiele rodzajów zbiorników wodnych. Pomijając pochodzenie i rozmiar zbiorników wodnych jednymi z bardziej niebezpiecznych są te przepływowe. Zbiorniki które posiadają wlot i wylot jakiegoś cieku wodnego mogą stanowić duże niebezpieczeństwo dla poruszających się po jego zamarzniętej powierzchni. Jezioro takie może zamarzać stopniowo od brzegów ku środkowi, zaś przepływająca masa wody zamarza zdecydowanie później. Warstwa lodu w nie których miejscach może być zdecydowanie mniejsza od średniej. Natrafienie na jedno z takich miejsc w czasie odwilży może spowodować załamanie się lodu. Należy dodać, iż nie jest to jedyne zjawisko mające wpływ na zróżnicowanie grubości lodu na akwenach. Nie wielu z nas jest świadomych powstających "ciepłych prądów". Na dnie spoczywają butwiejące szczątki organiczne których gazy wynoszą cieplejszą wodę ku górze. Musimy pamiętać jak wiele czynników ma wpływ na wytrzymałość lodu (temperatura, grubość pokrywy, obciążenie śniegiem lub/i wodą, rodzaj zbiornika i jego wielkość, orz wiele innych bardziej złożonych).

Czad i ogień - obudź czujność!

s_200_150_16777215_00_images_2016.10_Czad_i_ogień_maly.jpg

W Komendzie Miejskiej PSP w Grudziądzu zostaje uruchomiony punkt informacji o zagrożeniach pożarowych w sezonie grzewczym spowodowanych nieostrożnym obchodzeniem się z ogniem w mieszkaniu, niedrożnością instalacji wentylacyjnych i kominowych oraz niesprawnością instalacji grzewczych.

Punkt czynny czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.      

Informacji udzielają:

st.kpt. Rafał Rusoń tel. 564506639 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mł.bryg. Paweł Stachowicz tel. 564506637 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sytuacjach pilnych informacji udziela całodobowo Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP pod nr 56 4506631.

Link do artykułu prasowego w Gazecie Pomorskiej

Link do audycji Telewizji Spółdzielni Mieszkaniowej (od 13 minuty programu)

Okres grzewczy

s_200_150_16777215_00_images_2016.10_kominek.jpg

Rozpoczęła się kalendarzowa jesień, a po ciepłych dniach temperatura znacznie spadła. Mimo, iż nie ma już pojęcia „sezon grzewczy”, do niedawna jednak tzw. normatywny sezon grzewczy mieścił się w określonym przedziale czasowym pomiędzy 1 października, a 25 kwietnia.

Ilekroć o tym mowa należy pamiętać przede wszystkim o obowiązkach, które wpływają na nasze bezpieczeństwo.

Obowiązki te zawarte zostały w rozporządzaniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych    i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 2010 r.).

Jednym z elementów, który ma wpływ na nasze bezpieczeństwo jest czysty komin i ten obowiązek zgodnie z § 34 powyższego rozporządzenia spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. Zgodnie z nim, trzeba czyścić przewody wentylacyjne, dymowe, spalinowe. Najczęściej – cztery raz w roku – w budynkach, które są opalane węglem, drewnem lub innym paliwem stałym. Rzadziej – dwa razy w roku – czyści się przewody w budynkach opalanych gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym, natomiast przewody wentylacyjne – raz w roku.

Za zaniedbanie czyszczenia kominów można zostać ukaranym grzywną lub mandatem. Poza tym osoba, która ubezpieczyła swój dom na przykład od pożaru, a nie może udowodnić, że regularnie czyściła i sprawdzała przewody, może pozbawić się szansy na odszkodowanie za poniesione straty.

            Poza tym zgodnie z treścią art. 62 Prawa Budowlanego, obiekty budowlane powinny być
w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Jeśli przewody okażą się niedrożne albo uszkodzone, to właściciele i zarządcy budynku muszą je naprawić na własny koszt. Kto nie przeprowadził rocznej kontroli, może zostać ukarany przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego mandatem do 500 zł. W trakcie jej trwania należy sprawdzić wykonanie zaleceń           z poprzedniej kontroli. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zaleceń pokontrolnych właściciel powinien jak najszybciej je   usunąć.                                                      

Kto dokonuje kontroli?:

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:
- osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

- osoby mające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa powyżej, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Ponadto, kontrola może być również przeprowadzona z urzędu. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części - mogącego spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

Uwaga! Ekspertyza ta wykonywana jest na koszt właściciela kontrolowanego obiektu.

Czyszczenie przewodów kominowych:

Czyścić przewody może czeladnik lub mistrz kominiarski, ale sprawdzać je - tylko mistrz kominiarski. Wymóg ten jednak nie ma zastosowania przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Nie ma żadnego obowiązku zrzeszania się kominiarzy, ale działa Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe i tam można sprawdzić ich wiarygodność.

Po przeprowadzonej kontroli technicznej przewodów kominowych oraz po każdym czyszczeniu powinniśmy otrzymać dokument potwierdzający wykonanie czynności - po kontroli odpowiedni protokół pokontrolny; po czyszczeniu - potwierdzenie zakresu wykonanych prac.
Nie warto oszczędzać ani unikać kontroli, bowiem ilość tragicznych wydarzeń związanych                  z corocznym zaczadzeniem powinna być tu wystarczającą przestrogą. Dotyczy to szczególnie tych domów, w których kontrole nie dobywały się regularnie lub zostały zaniechane.

f t g m