Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Walne zebranie OSP przy KM PSP Grudziądz

W dniu 17 marca w miejscowości Marusza odbyło się walne zebranie członków OSP przy KM PSP Grudziądz. Na spotkaniu tym dokonano podsumowania działalności jednostki w 2016 roku. Szczególną uwagę poświęcono pracom modernizacyjnym wykonywanym na obiekcie przy ul. Strażackiej. Swoje sprawozdania przedstawili: prezes, naczelnik, skarbnik oraz komisja rewizyjna. Na wniosek tej ostatniej, w głosowaniu jawnym, Zarządowi jednostki członkowie udzielili absolutorium. Następnie przyjęto plan budżetowy i działalności na rok 2017. W koleżeńskiej atmosferze druhowie dyskutowali na temat dalszego rozwoju jednostki oraz sposobu realizacji przyjętych planów.

zebranie OSP 1 zebranie OSP 2 zebranie OSP 3

f t g m