Copyright 2019 - KM PSP Grudziądz

Informacja z I etapu postępowania kwalifikacyjnego

Komisja powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu dokonała oceny dokumentów złożonych przez kandydatów na stanowisko stażysty, docelowo starszy ratownik w KM PSP w Grudziądzu, która polegała na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Po pierwszym etapie weryfikacji do dalszego postępowania zakwalifikowano wszystkich 25 kandydatów.

Kolejny etap - test sprawności fizycznej  odbędzie się w dniu 09.05.2018 r. od godz. 9.00 w Hali Sportowej „Olimpii” Grudziądz ul. Piłsudskiego 14, 86-300 Grudziądz.

Przed przystąpieniem do testu kandydaci zobowiązani są przedstawić dokument tożsamości oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu, na druku według wzoru określonego
w załączniku nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Informacja z I etapu postępowania kwalifikacyjnego

 

f t g m